ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ"เยาชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนา" (2) 05 มีนาคม 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 21) 03 มีนาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ 25 กุมภาพันธ์ 2557
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557
ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ 24 กุมภาพันธ์ 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 18 กุมภาพันธ์ 2557
การสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 12 กุมภาพันธ์ 2557
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน) 11 กุมภาพันธ์ 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 10 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อวิทยฐานะ 10 กุมภาพันธ์ 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 10 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 07 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 07 กุมภาพันธ์ 2557
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 04 กุมภาพันธ์ 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 31 มกราคม 2557
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ 30 มกราคม 2557
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 30 มกราคม 2557
บัญชีรายละเอียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายผู้สอน) ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 30 มกราคม 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 29 มกราคม 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (ฉบับแก้ไข) 29 มกราคม 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 28 มกราคม 2557
ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2557 23 มกราคม 2557
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 23 มกราคม 2557
โครงการอบรมสัมนาวินัยและราชการใสสะอาด 21 มกราคม 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 20 มกราคม 2557
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 20 มกราคม 2557
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม 15 มกราคม 2557
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มกราคม 2557
แจ้งการรับหนังสือผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีปรับปรุง) 13 มกราคม 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 13 มกราคม 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 13 มกราคม 2557
บัญชีรายละเอียดของข้าราชการครูฯ(สายผู้สอน) ที่ได้รับการพิจารณาย้าย 10 มกราคม 2557
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 09 มกราคม 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 08 มกราคม 2557
การรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ 06 มกราคม 2557
สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา 06 มกราคม 2557
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 26 ธันวาคม 2556
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 24 ธันวาคม 2556
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) 24 ธันวาคม 2556
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 23 ธันวาคม 2556
กรอกข้อมูลปริมาณงานกลุ่มสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 20 ธันวาคม 2556
แจ้งยกเลิกการถ่ายสำเนา ก.พ.7 20 ธันวาคม 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 16 ธันวาคม 2556
12 ธันวาคม 2556 ประชุมนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 11 ธันวาคม 2556
การแก้ไขคำสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 11 ธันวาคม 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2556) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 3 11 ธันวาคม 2556
กำหนดการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซีประจำปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม) 11 ธันวาคม 2556
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" 11 ธันวาคม 2556
การเแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้่งที่ 10 ประจำปี 2557 09 ธันวาคม 2556
ขอเชิญชวนนำนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสุรินทร์ครั้่งที่ 3 06 ธันวาคม 2556
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ 06 ธันวาคม 2556
.กำหนดมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 06 ธันวาคม 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 06 ธันวาคม 2556
การประชุมสัมนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 06 ธันวาคม 2556
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย 06 ธันวาคม 2556
แจ้งอนุมัติทุนและโอนเงินทุนการศึกษารอบสุดท้าย (รอบภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2556 06 ธันวาคม 2556
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 04 ธันวาคม 2556
ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรม "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต" 04 ธันวาคม 2556
การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ 04 ธันวาคม 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 03 ธันวาคม 2556
การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 03 ธันวาคม 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ด่วนที่สุด) 03 ธันวาคม 2556
การตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 03 ธันวาคม 2556
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 03 ธันวาคม 2556
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 02 ธันวาคม 2556
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 ธันวาคม 2556
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 ธันวาคม 2556
การจัดทำข้อมูลนักเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Dmc) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 28 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ " เรื่องนิทาานพื้นบ้านและตำนาน " 28 พฤศจิกายน 2556
โครงการสวัสดิการพิเศษคุ้มครองขีวิตครูบุคคลากรทางการศึกษาและคู่สมรส 28 พฤศจิกายน 2556
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา 28 พฤศจิกายน 2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 27 พฤศจิกายน 2556
แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเพื่อรับรองสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย 27 พฤศจิกายน 2556
เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557 27 พฤศจิกายน 2556
แนวทางการลดสัดส่วนสายสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 27 พฤศจิกายน 2556
นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา:สามัญศึกษา 27 พฤศจิกายน 2556
ประชาสัมพันธ์งานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 26 พฤศจิกายน 2556
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 25 พฤศจิกายน 2556
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 25 พฤศจิกายน 2556
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 25 พฤศจิกายน 2556
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนปริญญาโท 25 พฤศจิกายน 2556
ขอความร่วมมือดำเนินงานก้าวสู่ "อำเภออนามัยการเจริญพันธ์" 22 พฤศจิกายน 2556
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๖ 22 พฤศจิกายน 2556
ติดตามสำเนาสมุดบัญชีแสดงยอดเงินทุนการศึกษาและเอกสารของนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 22 พฤศจิกายน 2556
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 20 พฤศจิกายน 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2556
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 20 พฤศจิกายน 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 20 พฤศจิกายน 2556
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบรายงานข้อมูล 20 พฤศจิกายน 2556
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 20 พฤศจิกายน 2556
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 20 พฤศจิกายน 2556
การประชุมสัมนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 20 พฤศจิกายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรมไทย-วิสคอนชิน ประจำปี ๒๕๕๗ 19 พฤศจิกายน 2556
การรับ - ส่งหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 19 พฤศจิกายน 2556
เรียนเชิญเตรียมการประชุมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2556
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 - 2555 18 พฤศจิกายน 2556
การจัดสัมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 " สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน " 18 พฤศจิกายน 2556
แจ้งแนวทางการเปิดบัญชีเพื่อรับทุนมูลนิธิบิ๊กซี 15 พฤศจิกายน 2556