ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสาวนาวิชาการ 03 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 (คร้ังที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 29 มกราคม 2558
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 27 มกราคม 2558
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มกราคม 2558
เผยแพร่แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ชั้น ป.6 ,ม.3,ม.6 เตรียมความพร้อมสอบตามโครงสร้างสอบ O-NET ปี 57 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 22 มกราคม 2558
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สร.1 21 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 21 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 21 มกราคม 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 21 มกราคม 2558
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา 15 มกราคม 2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 14 มกราคม 2558
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน, ปฏิบัติราชการแทน, รับผิดชอบเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 13 มกราคม 2558
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 มกราคม 2558
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 13 มกราคม 2558
ตารางประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๑ 07 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 05 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 05 มกราคม 2558
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 16 ธันวาคม 2557
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 15 ธันวาคม 2557
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 12 ธันวาคม 2557
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ 11 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธันวาคม 2557
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทร้พย์ครูสุรินทร์ จำกัด 08 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 08 ธันวาคม 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 26 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่ง กรณีปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 19 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่ง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 19 พฤศจิกายน 2557
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 07 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 06 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 06 พฤศจิกายน 2557
แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมโครงการการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" 03 พฤศจิกายน 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและนิเทศ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข) 02 พฤศจิกายน 2557
การติดตามการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 30 ตุลาคม 2557
เชิญโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐ โรง ประชุมในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 29 ตุลาคม 2557
ขอเชิญประชุม 21 ตุลาคม 2557
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 17 ตุลาคม 2557
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 17 ตุลาคม 2557
โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่่ 9 พ.ศ.2558 17 ตุลาคม 2557
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน-สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" 15 ตุลาคม 2557
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ตุลาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลรทางการศึกษา สายงานการสอน 14 ตุลาคม 2557
การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ทำหน้าที่ผู้ฝึกกีฬา 14 ตุลาคม 2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 13 ตุลาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ยื่นคำร้องขอย้าย 1-15 สิงหาคม) 10 ตุลาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครุชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ 07 ตุลาคม 2557
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 03 ตุลาคม 2557
คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 01 ตุลาคม 2557
กำหนดการเข้าเฝ้าฯของครูอาวุโส ประจำปี 2556 30 กันยายน 2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหารและครูปลายทาง 25 กันยายน 2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา 24 กันยายน 2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา 24 กันยายน 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 กันยายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training 16 กันยายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 16 กันยายน 2557
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ด้านโอกาสทางการศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES ) 15 กันยายน 2557
บัญชีจัดสรรการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง 12 กันยายน 2557
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 12 กันยายน 2557
ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) 12 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 08 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 08 กันยายน 2557
ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารประกอบการอบรมการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม 05 กันยายน 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 05 กันยายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 05 กันยายน 2557
การแก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำ 19 สิงหาคม 2557
รับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 18 สิงหาคม 2557
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 13 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 08 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2557 08 สิงหาคม 2557
เชิญประชุมรับฟังการปฏิรูปการศึกษาไทยและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ 08 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ 07 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2557 06 สิงหาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 (วิเศษพล) 06 สิงหาคม 2557
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ 06 สิงหาคม 2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ 06 สิงหาคม 2557
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น 04 สิงหาคม 2557
ย้ายระหว่างเขต 1 - 15 กพ.57 01 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 30 กรกฎาคม 2557
หลักเกณฑ์และประกาศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 30 กรกฎาคม 2557
การพิจารณาเสนอชื่อหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 30 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 25 กรกฎาคม 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 คร้ังที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 25 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 25 กรกฎาคม 2557
การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 22 กรกฎาคม 2557
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 16 กรกฎาคม 2557
การเร่งรัดให้การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16 กรกฎาคม 2557
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 16 กรกฎาคม 2557