ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 02 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 26 กุมภาพันธ์ 2558
รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 25 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 25 กุมภาพันธ์ 2558
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 24 กุมภาพันธ์ 2558
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) 24 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2556 18 กุมภาพันธ์ 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 17 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)ในการเดินทางไปต่างประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2558(เพิ่มเติม) 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผุ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภทวิชาการ)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษลงมา 16 กุมภาพันธ์ 2558
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปี 2558 13 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษาประจำปี 2558 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 12 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล 11 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 10 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยพุทธศักราช 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 05 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ 05 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสาวนาวิชาการ 03 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 (คร้ังที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 29 มกราคม 2558
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 27 มกราคม 2558
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มกราคม 2558
เผยแพร่แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ชั้น ป.6 ,ม.3,ม.6 เตรียมความพร้อมสอบตามโครงสร้างสอบ O-NET ปี 57 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 22 มกราคม 2558
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สร.1 21 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 21 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 21 มกราคม 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 21 มกราคม 2558
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา 15 มกราคม 2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 14 มกราคม 2558
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน, ปฏิบัติราชการแทน, รับผิดชอบเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 13 มกราคม 2558
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 มกราคม 2558
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 13 มกราคม 2558
ตารางประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๑ 07 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 05 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 05 มกราคม 2558
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 16 ธันวาคม 2557
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 15 ธันวาคม 2557
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 12 ธันวาคม 2557
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ 11 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธันวาคม 2557
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทร้พย์ครูสุรินทร์ จำกัด 08 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 08 ธันวาคม 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 26 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่ง กรณีปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 19 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่ง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 19 พฤศจิกายน 2557
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 07 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 06 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 06 พฤศจิกายน 2557
แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมโครงการการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" 03 พฤศจิกายน 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและนิเทศ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข) 02 พฤศจิกายน 2557
การติดตามการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 30 ตุลาคม 2557
เชิญโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐ โรง ประชุมในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 29 ตุลาคม 2557
ขอเชิญประชุม 21 ตุลาคม 2557
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 17 ตุลาคม 2557
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 17 ตุลาคม 2557
โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่่ 9 พ.ศ.2558 17 ตุลาคม 2557
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน-สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" 15 ตุลาคม 2557
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ตุลาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลรทางการศึกษา สายงานการสอน 14 ตุลาคม 2557
การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ทำหน้าที่ผู้ฝึกกีฬา 14 ตุลาคม 2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 13 ตุลาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ยื่นคำร้องขอย้าย 1-15 สิงหาคม) 10 ตุลาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครุชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ 07 ตุลาคม 2557
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 03 ตุลาคม 2557
คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 01 ตุลาคม 2557
กำหนดการเข้าเฝ้าฯของครูอาวุโส ประจำปี 2556 30 กันยายน 2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหารและครูปลายทาง 25 กันยายน 2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา 24 กันยายน 2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา 24 กันยายน 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 กันยายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training 16 กันยายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 16 กันยายน 2557
บัญชีจัดสรรการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง 12 กันยายน 2557
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ด้านโอกาสทางการศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES ) 15 กันยายน 2557
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 12 กันยายน 2557
ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) 12 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 08 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 08 กันยายน 2557
ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารประกอบการอบรมการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม 05 กันยายน 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 05 กันยายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 05 กันยายน 2557
การแก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำ 19 สิงหาคม 2557
รับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 18 สิงหาคม 2557
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 13 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 08 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2557 08 สิงหาคม 2557