วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้ชุดฝึกทักษะ 

                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

ผู้ศึกษา                   มนสินี  ภานุทัต

หน่วยงาน              โรงเรียนบ้านระเภาว์                                                      

ปีที่ศึกษา               2560