วันพุธ, 24 เมษายน 2562

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง (ระบำตั๊กแตนตาข้าว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง (ระบำตั๊กแตนตาข้าว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1