การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรีย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ฮิต: 547

การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  (Simpson)  โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่  3  นาฏศิลป์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1

 

 

พิมพ์
Admin
Admin