วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน ฮิต: 1451

วิสัยทัศน์

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อโอกาส  คุณภาพ  คุณธรรมและการเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยครูดีมีความสามารถ และการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล

 พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเสมอภาคและทั่วถึง
  2. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
  3. บริหารจัดการศึกษาเน้นธรรมาภิบาล และบูรณาการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
  4.   นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพ

 อัตลักษณ์

            ก้าวทันเหตุการณ์  ประสานด้วยใจ  ชัดเจนฉับไว  มั่นในคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์การ

            เพื่อโอกาส  คุณภาพ  คุณธรรม และการเรียนรู้อย่างมีความสุข

พิมพ์
Admin
Admin