วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ