มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     ► แนวทางจัดความเสี่ยงเสี่ยงการทุจริต

     ► รายงานการประชุมความเสี่ยง

     ► รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     ► มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562

     ► มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2562

     ► มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563

     ► มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563

     ► มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     ► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     ► มาตรการป้องกันการรับสินบน 


พิมพ์   อีเมล