Menu Close
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ || วิทยากร นางชูใจ บุญสุยา วันที่ 2 พ.ย. 2565

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ || วิทยากร คุณจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์ วันที่ 2 พ.ย. 2565

การประชุมสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ || วิทยากร นางชูใจ บุญสุยา (อาหารกลางวัน)
การประชุมสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ || วิทยากร นางชดาพร ดัชนี
การประชุมสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ วิทยากร นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา

การประชุมสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ  วิทยากร นางสาวผกามาศ ควรดี

การประชุมสร้างความเข้มแข็งให้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ วิทยากร นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสารการศึกษา

l