Menu Close

เดือน: พฤษภาคม 2022

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระหว่างวันที่ 24 – …

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยของผู้เรียน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นาย…