การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร


พิมพ์   อีเมล