บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางศิวพร พรมคง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายประเสริฐ  ปัตถวลัย์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

 นางจุลีรัตน์  วงษ์จันทร์อุมา

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

 นางพริ้มพราย  วิโลโรจน์วรกุล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 นางสิริวรรณ  ฉันท์ทอง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 นางวริยา  สุขศิล

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 นางธีรารัตน์  ประสิทธิพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางวิไลพร  ทางดี

เจ้าพนักงานธุรการ ส4

น.ส.ปาณิศราพร  ติดใจดี

เจ้าพนักงานธุรการ ส4 

นายกำพล  ฉิมมาลี

เจ้าพนักงานธุรการ ส4

นายชาตรี รำจวน

เจ้าพนักงานธุรการ ส3

นายนิพนธ์  พรหมบุตร

ช่างไฟฟ้า ช4

นายธนาชัย  ศรีแก้ว

ช่างไม้ ช4 

นายดาวเรือง  พุดชู

ช่างไม้ ช2

นางมณีพรณ์  พรหมบุตร

พนักงานราชการ

นางกัลยา  หาญห้าว

นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ

นายสุนทร  ประแป้ง

ยาม

นายนันทวุฒิ  อินทร์หอม

ยาม 

นางผ่องศรี  ศรีแก้ว

แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

   
       
       
       

พิมพ์   อีเมล