บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นางพัชรีพร  สาทิพจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 น.ส.พิชญ์สินี  คุณสุวรรณ

นักวิเคราะน์โยบายและแผน ชำนาญการ

นายวิรุทธ์ จำปาขีด

พนักงานราชการ

นายอัครเดช โภชน์สาลี

พนักงานราชการ 

นายปัญจพล  เชิงชวโน

ลูกจ้างชั่วคราว


พิมพ์   อีเมล