บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นางพัชรีพร  สาทิพจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 น.ส.พิชญ์สินี  คุณสุวรรณ

นักวิเคราะน์โยบายและแผน ชำนาญการ

นายวิรุทธ์ จำปาขีด

พนักงานราชการ

นายณัฐตะวัน  จารัตน์

พนักงานราชการ

นายปัญจพล  เชิงชวโน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

     

พิมพ์   อีเมล