บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล

นักวิชาการการเงิน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางชดาพร  ดัชนี

นักพัสดุชำนาญการพิเศษ

นายยุพวัลย์  แสนศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางจิดาภา  พรมรุกขชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางมาฆะนี  ตอนเน่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

น.ส.กัญญารัตน์  สามสี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศศิธร  ศรีธีรประเสริฐ

พนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.วารุณี  งามเนตร

พนักงานราชการ

นางอรวรรณ  สมปาง

ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.อมรรัตน์ เสาวรัจ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

น.ส.วราภรณ์ โด่งดัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   

พิมพ์   อีเมล