บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล

นักวิชาการการเงิน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางชดาพร  ดัชนี

นักพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา  หาญห้าว

นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ

นายยุพวัลย์  แสนศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางจิดาภา  พรมรุกขชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางมาฆะนี  ตอนเน่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นายโกวิทย์  วิชาโคตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.กัญญารัตน์  สามสี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศศิธร  ศรีธีรประเสริฐ

พนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.วารุณี  งามเนตร

พนักงานราชการ

น.ส.พรศิริ  สมเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว

นางอรวรรณ  สมปาง

ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.อมรรัตน์ เสาวรัจ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

     

พิมพ์   อีเมล