บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมศักดิ์  ศิลากุล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางขนิษฐา  ใจเพียร

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางอรพิมพ์  ดวงงาม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

นางชลทิพย์  พละเสน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 นางวรางคณา  อุตตะโปน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

น.ส.กุลวดี  วงศ์ลำดวนกิจ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 นางพัชมน สาลี

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน

 นางวาสนา  ธีระวงศ์

เจ้าพนักงานราชการ ชำนาญงาน

นางนัทธ์ชนัน  บุญศรี

พนักงานธุรการ ส4

 

 

     

 


พิมพ์   อีเมล