บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นายวิชชุกร  มาลาวิทยา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายจำรัส  สอนกล้า

ศิกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

นางพัฒนา  คำผุย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.กัญญา  สุขสบาย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.นิภา  แสนสุข

ศิกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

นายบัญญัติ  โอษฐ์งาม

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาว ดวงสุดา  กาหลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ภัทรทิศา  นวฤทธิ์เดชา

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร  ศิริโฉม

ศิกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุภาวดี  พูนผล

ศิกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางจิรารัตน์  พรมด้าว

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการ

น.ส.ปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นางพัดสร  ขวัญใจ

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 นาย ไกรสิทธิ์  ศิริมาก

ศึกษานิเทศก์

นางชญานันท์  เชิงชวโน

พนักงานธุรการ ส4

น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม

 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นาง ณัฐฐ์ธมล  สอโส 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายอุทัย บุญมี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิพัช  ชัดรวิธนาภัทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

น.ส.นิศากร  ปัทมาจำปาสา

ลูกจ้างชั่วคราว

นางศิริเพ็ญ ซื่อสัตย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


พิมพ์   อีเมล