บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 นายจำรัส  สอนกล้า

ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางพัฒนา  คำผุย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.กัญญา  สุขสบาย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

นางสาว ดวงสุดา  กาหลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ภัทรทิศา  นวฤทธิ์เดชา

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร  ศิริโฉม

ศิกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุภาวดี  พูนผล

ศิกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางจิรารัตน์  พรมด้าว

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการ

น.ส.ปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางพัดสร  ขวัญใจ

ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นาย ไกรสิทธิ์  ศิริมาก

ศึกษานิเทศ

นางชญานันท์  เชิงชวโน

พนักงานธุรการ ส4

น.ส.กานต์ศรันย์ ผิวหอม

 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นาง ณัฐฐ์ธมล  สอโส 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายวิพัช  ชัดรวิธนาภัทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางศิริเพ็ญ ซื่อสัตย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายอัครเดช โภชน์สาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล