บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นายขวัญณรงค์  ฤทธิรณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุภิดา  แก่นเดียว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางศิริพรรณ  ชุมสุข

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางพุดพง  คุณนาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 นางละออง  แสนโก

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางจิราภรณ์  ปัทมาจำปาสา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางทิตยา  เขมะปัญญา 

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.ญาณิศา จารัตน์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นางฐิติภัทรา  รัตนสูรย์

ผู้ปฎิบัติงานลูกเสือจังหวัด

ร.ต.ต.ประสงค์ ผันกลาง

หัวหน้าวิทยากรประสานฯ ลูกเสือชาวบ้าน

ด.ต.ประจวบ  สมรูป

วิทยากรฯ ลูกเสือชาวบ้าน

 

 

 


พิมพ์   อีเมล