บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นายขวัญณรงค์  ฤทธิรณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุภิดา  แก่นเดียว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางศิริพรรณ  ชุมสุข

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางพุดพง  คุณนาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 นางละออง  แสนโก

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายธีระยุทธ  สงวนศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางจิราภรณ์  ปัทมาจำปาสา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ด.ต.ประจวบ  สมรูป

วิทยากรฯ ลูกเสือชาวบ้าน

นางฐิติภัทรา  รัตนสูรย์

ผู้ปฎิบัติงานลูกเสือจังหวัด

ร.ต.ต.ประสงค์ ผันกลาง

หัวหน้าวิทยากรประสานฯ ลูกเสือชาวบ้าน

น.ส.ญาณิศา จารัตน์

นักจิตวิทยาโรงเรียน

 

 

 

พิมพ์   อีเมล