บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 

 

นาง มนพัทธ์  รุ่งเช้า

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางบุษบา  พิมศร

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลพร  ทางดี

เจ้าพนักงานธุรการ ส4

นาย ฤทธิ์พงษ์  เรียบร้อย

นิติกร

 
       
       

พิมพ์   อีเมล