บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นางชูใจ  บุญสุยา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

นางทิตยา  เขมะปัญญา 

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


พิมพ์   อีเมล