บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นางชูใจ  บุญสุยา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 น.ส.ผกามาศ ควรดี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

น.ส.นิศากร  ปัทมาจำปาสา

ลูกจ้างชั่วคราว


พิมพ์   อีเมล