โครงการพัฒนาเครื่องมือนิเทศทางไกลและระบบการนิเทศออนไลน์

กิจกรรม สพป.สร1 ฮิต: 129

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือนิเทศทางไกล และพัฒนาระบบการนิเทศทางไกล ลักษณะออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี ด้วยระบบ Digital Platform ของหน่วยศึกษานิเทศก์ บนฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์ เว็บไซต์หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการนิเทศทางไกลสำหรับศึกษานิเทศก์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้รับเกียรติจาก นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.เขตพื้นที่กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์
Panjapon
Panjapon